BAROKO A JEHO VZNIK 🦋

Tento umělecký směr vznikl v Itálii na konci 16. století a trval až do 18. století, kdy byl nahrazen klasicismem. Jeho název baroko je pravděpodobně odvozený od portugalského výrazu perles baroques, který označoval perly nepravidelného tvaru. Lidé se vracejí k náboženství potom, co je zklamal rozum v humanismu.
Ve středověku se tak začalo říkat všemu nabubřelému, nesprávnému a směšnému.

V průběhu 17. a 18. století se baroko rozšířilo do celé Evropy (sibiřské baroko v rámci Ruska i do Asie).
Byl to poslední jednotný styl Evropy, což znamená, že pronikl do všech uměleckých a životních projevů (architektura, malířství, sochařství, hudba,..).
Většina podnětů vyšla z Itálie, Německa, Rakouska, Francie a Nizozemí.

Tento směr dává obecně přednost asymetrii, nadsazeným proporcím a tak dále.
Důležitými prvky barokního umění jsou pohyb, dynamičnost, emotivnost, vnitřní napětí, hra se světlem, zdobnost a velkolepost.


BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH 🦋

U nás se baroko rozvíjelo od první poloviny 17. století. Vrchol spadá do první poloviny 18. století.
Po baroku nastupuje ve Francii samostatný sloh rokoko. Jinde v Evropě ale hovoříme spíše o pozdním baroku.

Společensko-historické pozadí českého baroka:

Vítězství Habsburků na Bílé hoře (1620) s sebou přineslo přísnou rekatolizaci a habsburský absolutismus.
Měšťané a šlechtici, kteří nesouhlasili s katolickou vírou, museli odejít do ciziny (poddaní na výběr neměli).
Nositeli kultury a vzdělanosti se stávají jezuité (radikální katolíci potlačující jakoukoli jinou víru).
Dlouhodobý válečný konflikt a s ním spojený mor.
Celkové zpomalení národního vývoje.